“Jhesu, mercy, how may this be?” de Browne

La sekvanta teksto aperas en la manuskripto de Fayrfax (ĉ. 1490) kun ĉi tui literumo (mi konvertis la longajn S-ojn al mallongajn S-ojn, aldonis interpunkciojn, longigis la mallongigaĵojn, ktp.):

Jhesu, mercy, how may this be,
That god hymselfe for sole mankynd
Wolde take on hym humanite?
My witt nor reson may hit well fynd:
Jhesu, mercy, how may this be?

Crist that was of Infynyt myȝt,
Egall to the fathir In deite,
In mortall, In passible, the wordlis lyȝt,
and wolde so take mortalite!
Jhesu, mercy, how may this be?

He that wrought this worlde of nought,
that made both paynys & Joy also,
and suffer wolde payne as sorowfull thought
with wepyng, waylyng, ye sownyng for woo.
Jhesu, mercy, how may this be?

A, Jhesu! whi suffyrd thou such entretyng,
as betyng, bobbyng, ye, spettyng on thy face?
drawne like a theff, & for payne swetyng
both water and blode, crucified, an hevy case?
Jhesu, mercy, how may this be?

Lo, man, for the, that ware onkynd,
gladly suffyrd I all this.
And why, good lord? express thy mynd!
the to purchace both Joy & bliss.
Jhesu, mercy, how may this be?

La angla renesanca komponisto John Browne (fl. ĉ. 1490) uzis ĉi tiun emocian tekston en kvar-parta plurvoĉa muzikaĵo, kiu BREVE lernas nun. La sekvanta estas kiel mi elbuŝigus ĝin, laŭ Singing Early Music de Tim McGee. Aŭskultu la registraĵon sube kaj sekvu la tekston ĉi-supere aŭ la IFA transskribon sube.

[ˈʤezju ˈmɛɾsiː hʌu mæ ðɪs be
ðætʰ ɡɔd hɪmsɛlf fɔɾ soːl mænkʌind
wʊd tʰæk ɔn him hjuˈmænɪtʰe
mʌi wɪtʰ nɔɾ ˈrezɔn mæ hɪtʰ wɛɫ fʌind
ˈʤezju ˈmɛɾsiː hʌu mæ ðɪs be

kɾʌist ðætʰ waz ʊv ˈɪnfɪnɪtʰ mʌitʰ
eɡaɫ tʰu ðɛ faðəɾ ɪn deɪtʰe
ɪn mɔɾtaɫ ɪn pæsɪbəɫ ðɛ wɔɾəldɪs lʌitʰ
ænd wʊd so tʰæk mɔɾˈtʰælɪtʰe
ˈʤezju ˈmɛɾsiː hʌu mæ ðɪs be

he ðætʰ ɾɔtʰ ðɪs wɔɾəld ʊv nɔtʰ
ðætʰ mæd bɔθ pænz ænd ʤʌi alsoː
ænd ˈsʊfəɾ wʊd pæn æz ˈsɔɾofʊl θɔtʰ
wɪð ˈwepɪŋ ˈwælɪŋ je ˈsʌunɪŋ fɔɾ woː
ˈʤezju ˈmɛɾsiː hʌu mæ ðɪs be

a ˈʤezju hwʌi ˈsʊfəɾd ðʌu sʊʧ ɛnˈtɾetʰɪŋ
æz ˈbetʰɪŋ ˈbɔbɪŋ je ˈspɛtɪŋ ɔn ðʌi fæs
dɾɔːn lʌik a θɛf ænd fɔɾ pæn ˈswetʰɪŋ
boːθ ˈwatʰəɾ ænd blʊd ˈkɾjusɪˌfʌiɛd æn ˈevi kæs
ˈʤezjuː ˈmɛɾsiː hʌu mæ ðɪs be

lo mæn fɔɾ ðe ðætʰ wæɾ ɔnˈkʌind
ˈɡlædli sʊfəɾd ʌi ɑɫ ðɪs
ænd hwʌi ɡʊd lɔɾd ɛksˈpɾɛs ðʌi mʌind
ðe tʰu ˈpʊɾʧas boːθ ʤʌi ænd blɪs
ˈʤezju ˈmɛɾsiː hʌu mæ ðɪs be]