Rekviemo de Mozart en la germana latina

La ĥoroj de Luiziana Ŝtata Universtato freŝdate antaŭpensis pri kanti la Rekviemon de Mozart/Süßmayr per nuntempa germana latina elparolado. Dirante “nuntempa”, mi signifas la elparoladon kiun nuntempe germanaj ĥoroj uzas. Ĉi tiu diferenciĝas de la elparolado Mozart aŭdis (ekzemple, Mozart verŝajne aŭdis [ˈʦɛli] anstataŭ [ˈʦœli] kaj [ˈkʰiɾiɛ] anstataŭ [ˈkʰyɾiɛ], ĉar la elparolado ŝanĝis je 1850.

Por helpi la klopodon, ĥordirigenta fakulo petis ke mi faras IFA-an transskribon de la vortoj en la germanan latinan. Jen la PDF de ĝi. Ankaŭ jen registrado sube.

Introitus

Requiem aeternam dona eis, Domine,
[ˈrekviɛm ʔɛˈtʰɛɾnam ˈdona ˈʔeɪs dɔmɪnɛ]

et lux perpetua luceat eis.
[ʔɛtʰ luks pɛɾˈpetʰua ˈluʦɛatʰ ˈʔeɪs]

Te decet hymnus, Deus, in Sion,
[tʰe ˈdeʦɛtʰ ˈhymnʊs ˈdeʊs ɪn ˈsion]

et tibi reddetur votum in Jerusalem.
[ʔɛtʰ ˈtʰibi ɾɛˈdetʰʊɾ ˈvotʰʊm ʔɪn jɛˈɾuzalɛm]

Exaudi orationem meam,
[ʔɛkˈsaudi ʔoɾaʦiˈonɛm ˈmeam]

ad te omnis caro veniet.
[ʔatʰ tʰe ˈʔɔmnɪs ˈkaɾo ˈveniɛtʰ]

Kyrie

Kyrie, eleison.
[ˈkʰyɾiɛ ʔɛˈlɛisɔn]

Christe, eleison.
[ˈkɾistɛ ʔɛˈlɛisɔn]

Sequentia

Dies irae, dies illa,
[ˈdiɛs ˈʔiɾɛ ˈdiɛs ˈʔila]

solvet saeclum in favilla,
[ˈsolvɛtʰ ˈsɛklʊm ʔɪn faˈvila]

teste David cum Sibylla.
[ˈtʰɛstɛ ˈdavɪtʰ kʊm sɪˈbila]

Quantus tremor est futurus,
[ˈkvantʰʊs ˈtremɔɾ ʔɛst fʊˈtʰuɾʊs]

quando judex est venturus,
[ˈkvando ˈjudɛks ʔɛst vɛnˈtʰuɾʊs]

cuncta stricte discussurus.
[ˈkʰʊnktʰa ˈstɾiktʰɛ ˌdɪskʊˈsuɾʊs]

Rex tremendae

Rex tremendae majestatis,
[rɛks tɾɛˈmɛndɛ majɛˈstatʰɪs]

qui salvandos salvas gratis,
[kvi salˈvandos ˈsalvas ˈɡɾatʰɪs]

salva me, fons pietatis.
[ˈsalva me fons piɛˈtʰatʰɪs]

Lacrimosa

Lacrimosa dies illa,
[lakrɪˈmoza ˈdiɛs ˈila]

Qua resurget ex favilla.
[kva ɾɛˈsurɡɛtʰ ʔɛks faˈvila]

Judicandus homo reus:
[judɪˈkandʊs ˈhomo ˈɾeʊs]

Huic ergo parce, Deus.
[ˈhuɪk ˈɛɾɡo ˈpaɾʦɛ ˈdeʊs]

Pie Jesu Domine,
[ˈpiɛ ˈjezu ˈdɔmɪnɛ]

Dona eis requiem. Amen.
[ˈdona ˈeɪs ɾekviɛm ˈɑmɛn]

Offertorium

Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera
[ˈdɔmɪnɛ ˈjezu ˈkristɛ rɛks ˈɡloɾiɛ ˈlibɛɾa]

animas omnium fidelium defunctorum de
[ˈʔɑnɪmas ˈʔɔmnɪʊm fɪˈdelɪʊm dɛfʊnkˈtʰoɾʊm de]

poenis inferni et de profundo lacu: libera eas
[pœnɪs ʔɪnˈfɛɾni ʔɛtʰ de prɔˈfundo ˈlaku ˈlibɛɾa ˈʔeas]

de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus,
[de ˈʔoɾɛ lɛˈonɪs ne ʔapˈsoɾbeatʰ ˈʔeas ˈtʰaɾtaɾʊs]

ne cadant in obscurum.
[ne ˈkadantʰ ʔɪn ʔɔbˈskuɾʊm]

Sed signifer sanctus Michael
[sɛtʰ ˈsiɡnɪfɛɾ saŋktʰʊs ˈmiçaɛl]

repraesentet eas in lucem sanctam:
[rɛprɛˈzɛntʰɛtʰ ˈʔeas ʔɪn ˈluʦɛm ˈsaŋktʰam]

Quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.
[kvam ˈʔolɪm ˈʔabrahɛ prɔmɪˈzisti ʔɛtʰ ˈsemɪni ˈʔejʊs]

Hostias

Hostias et preces tibi, Domine, laudis
[ˈhostias ʔɛtʰ ˈpɾeʦɛs ˈtʰibi ˈdɔmɪnɛ ˈlaudɪs]

offerimus: tu suscipe pro animabus illus,
[ʔɔˈfeɾɪmʊs tʰu ˈsusʦɪpɛ pro ˈʔanɪmabʊs ˈʔilʊs]

quarum hodie memoriam facimus:
[kvaɾʊm ˈhodɪɛ mɛˈmoɾɪam ˈfaʦɪmʊs]

fac eas, Domine, de morte
[fakʰ ˈʔeas ˈdɔmɪnɛ de ˈmoɾtɛ]

transire ad vitam,
[tɾansˈiɾɛ ʔatʰ vitʰam]

quam olim Abrahae promisti et semini ejus.
[kvam ˈʔolɪm ˈʔabrahɛ prɔmɪˈzisti ʔɛtʰ ˈsemɪni ˈʔejʊs]

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
[ˈsaŋktʰʊs ˈsaŋktʰʊs ˈsaŋktʰʊs]

Dominus Deus Sabaoth.
[ˈdɔmɪnʊs ˈdeʊs ˈsabaotʰ]

Pleni sunt coeli et terra gloria tua
[ˈpleni sʊnt ˈʦœli ʔɛtʰ ˈtʰɛɾa ˈɡloɾɪa ˈtʰua]

Hosanna in excelsis.
[hoˈzana ʔɪn ʔɛksˈʦɛlsɪs]

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
[ˈʔɑɡnʊs ˈdei kvi ˈtolɪs pɛˈkʰatʰa ˈmundi]

Dona eis requiem sempiternam.
[ˈdona ˈʔeɪs ˈrekviɛm sɛmpɪˈtʰɛɾnam]

Communio

Lux aeterna luceat eis, Domine:
[luks ʔɛtʰɛrna luʦɛatʰ ˈʔeɪs ˈdɔmɪnɛ]

Cum Sanctis tuis in aeternum: quia pius es.
[kʊm ˈsaŋktʰɪs ˈtʰuɪs ʔɪn ʔɛˈtʰɛrnʊm ˈkvia ˈpiʊs ʔɛs]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *